Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Intentieverklaring voor de oprichting van een B.V.

Je kunt een eenmanszaak of VOFop verschillende manieren in een B.V. omzetten. Wanneer je kiest voor de geruisloze of ruisende inbreng, moet je als ondernemer een intentieverklaring opmaken. Hiermee verklaar je schriftelijk dat je de intentie hebt om de onderneming in te brengen.

Richt je de BV alleen op zonder andere aandeelhouders, dan maak je gebruik van een intentieverklaring.

Richt je de B.V. met meerdere mensen op? Dan moet er een voorovereenkomst opgesteld worden.

Doel

Wanneer je intentieverklaring tijdig opstelt en naar de Belastingdienst stuurt, krijg je als ondernemer het recht om met terugwerkende kracht de eenmanszaak/VOF in te brengen in een BV. Dat betekent dat de resultaten (inkomsten/uitgaven) van je onderneming vanaf 1 januari (of een andere datum) van het betreffende boekjaar toegerekend kunnen worden aan de BV.

Format intentieverklaring

Een intentieverklaring is een geschreven verklaring dat je een B.V. wilt oprichten. Hierbij is de vorm niet vast. De onderstaande informatie staat er altijd in: wie, wat, waar, vanaf wanneer en hoe. Dus bijvoorbeeld:

Intentieverklaring inbreng eenmanszaak in bv met holding

Oprichtingsverklaring bij inbreng van een onderneming in een daartoe op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ruisend of geruisloos).

De ondergetekende:

[naam]

geboren op [geboortedatum],

wonende te [adres en woonplaats], in aanmerking nemende:

  • dat de ondergetekende op eigen naam en voor eigen rekening heeft gedreven en thans nog drijft een onderneming ten doel hebbende:[invullen] 
  • dat deze onderneming/dit bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te [plaats], onder nummer [kvk nummer];
  • dat de ondergetekende de onderneming wenst in te brengen in een daartoe op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  • dat de ondergetekende (een deel van) de onderneming door willen laten overdragen aan een op te richten dochtervennootschap (in geval van holding en werkmaatschappij)

verklaart daartoe de volgende intentie te hebben:

Artikel 1 De ondergetekende is voornemens een te [in vullen welke vorm van B.V.] te vestigen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, hierna te noemen: [bedrijfsnaam]. Deze bv zal na oprichting nog een dochtervennootschap oprichten (in geval van holding en werkmaatschappij).

Artikel 2 Het doel van de bv zal zijn uitoefening van beheersactiviteiten. Het doel van de dochtervennootschap zal zijn de voortzetting van de in de considerans bedoelde, door de ondergetekende voor eigen rekening/gezamenlijke rekening gedreven onderneming

Artikel 3 De vorenbedoelde onderneming zal vanaf 1 januari 20[jaartal] dan wel [invullen] voor rekening en risico van de bv(‘s) worden gedreven.

Artikel 4 Bij de akte van oprichting zal de ondergetekende voor de eerste maal tot directeur van de bv worden benoemd.

De onderneming zal vanaf het overgangstijdstip tot de oprichting van de bv’s worden gedreven door de ondergetekende voor rekening en risico van de bv’s.

door Mari Laatste update: 03 Apr, 2023